ಹುಸ್ಕೂರು ತೇರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದಾಪುರ ಬಳಿ ಇರುವ ಹುಸ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ತೇರು ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದತು.

Share

Leave a Comment