ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು

Leave a Comment