ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು
Permalink

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರ ಸಹ…

Continue Reading →

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು
Permalink

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರ ಸಹ…

Continue Reading →

ಯುವವಾಣಿ
Permalink

ಯುವವಾಣಿ

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೀಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಣಕಹಳೆ…

Continue Reading →

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು
Permalink

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರ ಸಹ…

Continue Reading →

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು
Permalink

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರ ಸಹ…

Continue Reading →

ಯುವವಾಣಿ
Permalink

ಯುವವಾಣಿ

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೀಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಣಕಹಳೆ…

Continue Reading →

ಯುವವಾಣಿ : ಯುವ ಮತದಾರರ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು
Permalink

ಯುವವಾಣಿ : ಯುವ ಮತದಾರರ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರ ಸಹ…

Continue Reading →

ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ
Permalink

ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೀಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಣಕಹಳೆ…

Continue Reading →

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು
Permalink

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ – ಕಷ್ಟದ ನಾಯಕರು

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತದಾರ ಸಹ…

Continue Reading →