ಸಿಂಹ

 

ಈ ವಾರ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುವರು. ಅರ್ಥಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೊಡ ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವವು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವರ್ಗಸೂಚನೆ ಕಾಣುವರು, ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವರು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ಲಾಭ ಬರುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನಾತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವವು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವರು. ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ನೌಕರಿ ಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹ ಯತ್ನ ಸಫಲವಾದೀತು.
ಶುಭದಿನಗಳು: 25, 27, 28, 29.