ಮುಗಿಯಿತು ನಿನ್ನ ಕಥೆ

ಮುಗಿಯಿತು ನಿನ್ನ ಕಥೆ….. ನಗರದ ನ್ಯೂ ಮೇದಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಹು.ಧಾ. ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇಂದು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.

Leave a Comment