ಮನವಿ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮನವಿ.

Leave a Comment