ಮನವಿ

ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗ ಘಟಕ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Leave a Comment