ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ರದ್ಧತಿ ಖಂಡಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ ಓ ಹಾಗೂ ಎಐ ಡಿವಾಯ್ ಓ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Leave a Comment