ತುಲಾ

ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಹೋದರರು ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಎತ್ತುವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವುದು. ಹಿರಿಯರು ಪರಿಹರಿಸುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗುವರು. ಆಟಗಾರರು ಗೆಲುವಿಗೆ ರಭಸದ ಕ್ರೀಡೆ ತೋರುವರು. ಸಾಹಿತಿಗೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುವುದು. ಕಲಾರಾಧಕರು ಸುಖ ಪಡೆಯುವರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೃಷಿ, ಬೆಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯ ಕೊಡುವುದು. ವಕೀಲರು ವಿವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವರು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದವರು ಪಕ್ಷ ಹಿತ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ತೀರುವುದು.

ಶುಭದಿನಗಳು: 19, 20, 22, 24.