ಜನಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಸ್ ಬಿ.ಐ.  ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.

Leave a Comment