ಕೃಷಿಮೇಳ

ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸಂಶೋದನೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರು ರೈತ ಭಾಂದವರು.

Leave a Comment